บริษัท สยามแอ็กมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
"ความเจริญรุ่งเรืองของเกษตรกรไทย คือความภาคภูมิใจของสยามแอ็ก"

บริษัท สยามแอ็กมาร์เก็ตติ้ง จำกัด เป็นบริษัทในเครือกลุ่มธุรกิจเอราวัณ เปิดดำเนินการในด้านเคมีเกษตร จัดจำหน่าย
ทั้งกลุ่ม สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดแมลง สารป้องกันกำจัดโรคพืช และฮอร์โมนอาหารเสริม โดยมีตัวแทนจำหน่าย (Dealer)
ตามพื้นที่หลักๆ ครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย

ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถกระจายสู่เกษตรกรได้ทั้ง ชาวนา ชาวไร่ และชาวสวนอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีการติดต่อ
ประสานงานขายกับหลากหลายองค์กร อาทิเช่น ไทยธุรกิจเกษตร สหกรณ์ โรงงานน้ำตาล เป็นต้น

นโยบายการดำเนินงาน
คัดเลือกตัวแทนจำหน่ายที่มีศักยภาพพร้อมที่จะกระจายสินค้าสู่ตัวแทนรายย่อย ส่งเสริม และแนะนำผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพสมราคาสู่เกษตรกร

กิจกรรม

ในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนจำหน่าย ทางบริษัทมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ การจัดท่องเที่ยว
ทั้งในและต่างประเทศ การจัดประชุมสัมมนาให้ความรู้กับทางตัวแทนจำหน่าย ร้านค้า และเกษตรกร เป็นประจำ
อย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาตลาด

นโยบายหลักของบริษัทคือการขายสินค้าคุณภาพให้แก่เกษตรกร จึงมีการดูแลด้านความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคการ
ใช้สินค้าโดยมีทั้งฝ่ายขายซึ่งเน้นความเข้าใจแก่ตัวแทนจำหน่าย และฝ่ายพัฒนาตลาดซึ่งเน้นการเข้าถึงเกษตรกร
สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เกษตรกรสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างถูกต้องเหมาะสม
SIAM AG MARKETING CO., LTD

"At SIAM AG, the prosperity of Thailand's farmer is our greatest source of pride."

Siam AG Marketing Co., Ltd., a member of the Erawan Group of companies, sells and
distributes a full range of agricultural chemicals.

Operating Policy
We select dealers with skills, energy and know-how needed to get our products to local
distributors and retailer fast and efficiently, and who can promote sales of our high-quality,
reasonably-priced merchandise to area farmers.

Activities
As part of our policy to strengthen ties between dealers, Siam Ag hosts a regular of functions
like parties, trips both within and outside Thailand, and training seminars for our dealers,
retailers and farmers.

Market Development
Because the company's foremost policy is to sell high-quality products to people in Thailand's
agricultural sector, we are committed to keeping our dealers fully informed of proper methods
for using our products. It is equally important to find ways to expand the market, which means
improving access to farmers. In these ways, we can ensure that farmers are able to make the
best use possible of the company's products
.